KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİNAYDINLATMA VE RIZA METNİ

1.     VERİ SORUMLUSU

 

Veri Sorumlusu İşletme Unvanı

GLOBALSTORE ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MERSİS/TCK No

0396068561000015

Posta Adresi

Beylikdüzü OSB Mah, Karanfil Cad, No:1/1 Beylikdüzü-İST

KEP Adresi

porio@hs02.kep.tr

Telefon/Faks

0850 532 66 43

Ayrıntılı Bilgi İçin Web Adresi

www.goldmaster.com.tr , www.goldmasterhome.com

İlgili Kişi Başvuru E-Posta Adresi

kvkk@goldmaster.com.tr

 

 

2.    AYDINLATMABİLDİRİMİNİN AMACI VE KAPSAMI

a.     İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin AydınlatmaBildiriminin amacı, tarafınızdan ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişiselverilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin KorunmasıHakkında Kanun’un (“KVKK”) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğününveri sorumlusu tarafımızca yerine getirilmesidir.

 

b.     6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK)3.maddesi gereği kişisel veri, gerçek kişiye ait kimliği belirli veyabelirlenebilir kılan (Ad, Soyad, TC No, Kamera Kaydı, Adres, Maaş, IP, Log,E-Posta vs) her türlü bilgiyi ifade eder.

 

c.     Veri Sorumlusu işletmemiz tarafından kişisel verileriniz 6698Sayılı KVKK’nın 4.maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak, 5 ve6.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçınadayanarak işlenmektedir.

 

d.     6698 Sayılı KVKK’nın 5 ve 6.maddesi gereği bir kısım verilerinizistisna hukuka uygunluk şartlarına bağlı olarak açık rızanız olmaksızınişlenebilecekken bir takım verileriniz ancak ve ancak “belirli bir konuyailişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızanıza”istinaden işlenebilecektir. Açık rızanız ile işlenen verilerinizin işlenmesineilişkin vermiş olduğunuz açık rızanızı dilediğiniz zaman 6698 sayılı KVKK’nın11.maddesinde ve işbu bildirimin “Haklarınız” başlığında yer alan açıklamalarauygun olarak “İlgili Kişi Başvuru Formu” ile işletmemize başvurarak geriçekebilirsiniz. Açık rızanızı çekmeniz halinde ilgili veriler başka amaçlar ileayrıca işlenmiyor ise imha edilecektir.  Aksi halde açık rızanızolmaksızın işlenme amaç ve hukuki sebepleri ile işlenmeye devam edilecektir.

 

3.    HAKLARINIZ

a.     6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun ilgili kişininhaklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında, kişisel verilerinizin işlenipişlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; verilerinizinişlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurtiçinde veya dışında verilerinizin aktarıldığı 3. kişileri bilme; verilerinizineksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini isteme; Kanun’a veilgili diğer kanun hükümlerine uygun işlenmesine rağmen, işlenmesini gerektirensebeplerin ortadan kalkması hâlinde verilerin silinmesini veya yok edilmesiniisteme; verileriniz aktarılmışsa yapılan düzeltme, silme veya yok etmeişleminin verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme; verilerinmünhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinizesonucun ortaya çıkması durumunda itiraz etme; verilerinizin kanuna aykırıişlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmehaklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

 

b.     Veri sahibi olarak taleplerinizi yukarıda yer alan web sitesiadresinden ulaşacağınız “İlgili KişiBaşvuru Formu”nu doldurarak Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve EsaslarıHakkında Tebliğ’e göre yazılı olarak noter aracılığı veya iadeli taahhütlümektup ile yukarıda yer alan posta adresine, kayıtlı elektronik posta (KEP),güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce tarafımıza bildirdiğiniz vesistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak yukarıdayazılı KEP adresimize veya KVKK iletişimine tahsis edilen e-posta adresimizeiletebilirsiniz.

 

4.    İLGİLİKİŞİ VE KİŞİ GRUPLARI

a.     KVKK m.3 gereği kişisel verisi işlenen gerçek kişilere “ilgilikişi” denilmektedir. İlgili kişiler; personel, stajyer, tedarikçi yetkilisi,ürün veya hizmet alan kişi gibi “kişi grupları”na ayrılmaktadır.

 

b.     Veri sorumlusu tarafımızca toplanabilecek kişisel veriler,Tarafımızla kurmuş olduğunuz ilişkinin türüne ve niteliğine bağlıdır.Tarafımızla kurduğunuz ilişkinize göre; tarafınızın sahip olduğu kişi grubualtında yer alan ayrıntılı bilgiler sayesinde işlenebilecek kişiselverileriniz, bu verilerinizin işlenme amacı, işlenme hukuki sebebi,verilerinizin aktarılması ve verilerinizin elde edilme/toplanma yöntemihakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

 

4.1. ÜRÜNveya HİZMET ALAN KİŞİ (MÜŞTERİ) AYDINLATMA METNİ

4.1.1.İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLER, VERİ İŞLEME AMAÇLARI ve HUKUKİ SEBEPLERİ

Veri Sorumlusu tarafımızcaişlenen kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, hukuki sebepleri(açıkrıza/istisna hukuka uygunluk şartları) aşağıda yer almaktadır.

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Kimlik

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Ad ve Soyad, TC Kimlik No     

İşlenme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sözleşmelerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yönetilmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yönetilmesi, Talep / Şikâyetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İşlenme Hukuki Sebepleri

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi

İletişim

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Telefon Numarası, E-Posta, Adres, Firma Bilgiler (Firma Sahibi Adı, TC Kimlik No/Firma Vergi No-Firma Vergi Daire)

İşlenme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sözleşmelerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yönetilmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yönetilmesi, Talep / Şikâyetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İşlenme Hukuki Sebepleri

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Müşteri İşlem

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Kazanılan Kupon/ İndirim Bilgisi, Talep-Şikayet-Öneri-Beklenti Bilgisi, Görüşme Bilgisi, Aranılan / Hizmet Talep Edilen Şehir(İl-İlçe) Bilgisi

İşlenme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sözleşmelerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yönetilmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yönetilmesi, Talep / Şikâyetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İşlenme Hukuki Sebepleri

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Ses Kaydı

İşlenme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sözleşmelerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yönetilmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yönetilmesi, Talep / Şikâyetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İşlenme Hukuki Sebepleri

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi

İşlem Güvenliği

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Uygulama - Üyelik Hesap ve Şifre Bilgisi, Ticari Elektronik İleti Ve İzin Bilgisi, Kullanıcı Log Kayıtları, IP ve Trafik Bilgisi

İşlenme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yönetilmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yönetilmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yönetilmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İşlenme Hukuki Sebepleri

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması


4.2.2.    KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

a.        Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda internet sitelerimiz, mobil uygulamalarımız ve sair online platformlarımız aracılığı ile bu platformlarımıza üye olmanız, platformlarda yer alan iletişim formları ve kanalları ile bizlere ulaşmanız, ürün/hizmet satın almanız-iade etmeniz-servis/garanti/kargo/çağrı merkezi hizmetlerinden yararlanmanız, bu platformlar üzerinde ürünlerimiz/hizmetlerimiz hakkında yorum yapmanız, beğeni listelerinizi oluşturmanız, çekilişlerimize katılmanız, ticari elektronik ileti listelerimize katılmanız gibi pazarlama/reklam faaliyetlerimize katılmanız veya başvuruda bulunmanız hallerinde; hizmetin veya faaliyetin niteliğine ve bizlerle iletişim kurduğunuz kanala göre sizin tarafınızdan sağlanan ya da resmi kurum ve kuruluşlar ile sair 3.kişiler aracılığı ile temin edilen tüm bilgi ve belgelerden otomatik/kısmen otomatik veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir.

 

4.2.3.   KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

a.     Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8 ve 9.maddeleri ile sair mevzuata uygun olmak ve yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; Kamu Kurum Veya Kuruluşları (Gelir İdaresi Başkanlığı-Hazine Ve Maliye Bakanlığı) ile, çözüm ortaklarımız-tedarikçilerimiz olan bankalar, CRM-ERP yazılım firmaları, IT/Bilgi İşlem Destek Firmaları, İnternet sitesi-mobil uygulama alt yapısı sağlayan firmalar, ajans firmaları, garanti-servis bayileri ile; grup şirketlerimiz ve iştiraklerimiz, avukatlarımız, mali müşavirlerimiz, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle birlikte sorumlu olan kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere hizmetlerimizi yerine getirilebilmemiz ve faaliyetlerimizi yürütülebilmemiz amacı ile aktarılabilecektir.

 

a.     Açık rızanıza bağlı olarak işlenebilecek kişisel verileriniz, pazarlama faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmemiz amacı ile tedarikçi ajans ve IT/Bilgi İşlem firmaları ile paylaşılabilecektir.   

 

b.     Online platformlarımız ve sosyal medya platformlarımızda kendi rızanız ile ürün/hizmetlerimiz hakkında yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Bu halde bu verileriniz kamuoyu ile paylaşılmış olacaktır.

 

c.     Kamuoyuna açık çekilişlerimize katılmanız veyahut etkinliklerimizde çekilen fotoğraf ve videolarınızın online platformlarımız ve sosyal medya platformlarımızda paylaşılmamıza izin vermeniz halinde bu verileriniz kamuoyu ile paylaşılmış olacaktır.

 

d.     Yurt dışı menşeili firmaların mülkiyetinde bulunan İnstagram, Twitter gibi sosyal medya platformlarında bulunan hesaplarımız aracılığı ile bizlere ulaşmanız halinde bu faaliyet sırasında işlenen verileriniz yurt dışına aktarılmış olacaktır. Bu sebeple bu platformlar aracılığı ile tarafımıza ulaşmanız halinde, sizleri çağrı merkezimize yönlendirmekteyiz. Bu durum ve açık rızanız olmaksızın işlenen herhangi bir işleme faaliyetinde verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

 

Değerli Müşterimiz; Ürünümüz stoklarımıza yeniden giriş sağladığında siz değerli müşterilerimizi bilgilendiriyor olacağız.

Ürünlerimizi göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

İsim
Email
Telefon